Polityka Prywatności

Chełm dn. 25.05.2018

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka

Lekarska Tomasz Wojewoda

22-100 Chełm, ul. Wołyńska 32

REGON 365585650, NIP 5632059680

Polityka prywatności- klauzula informacyjna.

Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wojewoda z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 32, którą reprezentuje Tomasz Wojewoda.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Tomasz Wojewoda, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 500085978,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów marketingowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wojewoda z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 32, którą reprezentuje Tomasz Wojewoda,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym – opcjonalne,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.